SECTOREN

Woningcorporaties

Woningcorporaties staan voor de uitdagende taak om een omvangrijke voorraad huurwoningen te beheren. Vanwege stijgende marktrente, onderhoud- en beheerskosten staat het duurzaam verdienmodel van veel corporaties onder druk. Investeringen renderen pas op lange termijn, waardoor gedegen treasury managent van groot belang is.

Wij passen onze brede ervaring in de corporatiesector toe om samen met u de treasury functie verder te professionaliseren en uw organisatie meer veerkracht te bieden tegen risico’s.

Wat is de ideale inrichting van uw leningenportefeuille gegeven het huidige renteklimaat? Hoe borgt u dat de ambities en plannen financieel realiseerbaar blijven? Op welke manier genereert u relevante inzichten op basis van de liquiditeitspositie voor de korte en de lange termijn? 

We gebruiken onze sector- en treasury-kennis om inzichten te genereren waarmee uw organisatie weloverwogen beleidskeuzes kan maken. 

Zanders ondersteunt al meer dan 25 jaar kleine, middelgrote en grote woningcorporaties. Onze advisering richt zicht op het creëren van de randvoorwaarden voor een adequate treasury-organisatie, met effectieve invulling van het treasury raamwerk. Een prudent financieel beleid gericht op continuïteit is daarbij essentieel, evenals adequate invulling van de treasuryfunctie en gedegen integraal risicomanagement.

Door haar brede klantportefeuille gecombineerd met onze ervaren adviseurs heeft Zanders heeft een prominente positie in de corporatiesector.


Onze expertise


Financierings-strategie

Vrije toegang tot de kapitaalmarkt, is essentieel voor het bedrijfsmodel van woningcorporaties. Een gedegen financieringsstrategie help bij de beheersing van rente- en liquiditeitsrisico. Door bewust te sturen op financiering op interne streefnormen externe kaders, houdt u grip op de financiële exploitatie. Het draagt bij aan het realiseren van doelstellingen op langere termijn en is leidend voor het financieringsbeleid.

Financiering​

Het doel is doel om, binnen de externe en interne kaders, de financieringsportefeuille zo in te richten dat er aansluiting ontstaat tussen de meerjarige vastgoed- en financieringsportefeuille. Zanders kan uw organisatie helpen bij het aantrekken van geborgde (DAEB) financiering bij de sectorbanken en het aantrekken van ongeborgde (niet-DAEB) financiering verscheidene financiers.

Treasurycommissie

In de treasurycommissie vindt besluitvorming omtrent treasury activiteiten plaats. Zanders neemt de rol van onafhankelijk adviseur en houdt uw organisatie op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en relevantie ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. 

Treasury Jaarplan​

Als onderdeel van de treasury cyclus stellen corporaties jaarlijks een Treasury Jaarplan (TJP) op. Het TJP dient naadloos aan te sluiten op zowel het Treasurystatuut als de Financieringsstrategie. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan de financiering en de voortdurende ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Het TJP legt tevens de focus op het identificeren en beheren van risicoposities, waardoor een solide risicobeheerstrategie wordt gehanteerd. 

Renterisico-management​

Het renterisico op leningenportefeuille weerspiegeld de mogelijkheid dat de toekomstige operationele kasstromen nadelig wordt beïnvloed door veranderingen in de rentetarieven. Om het renterisico te beheersen, implementeert Zanders verschillende strategieën om het renterisico te spreiden. Daarbij is zowel het renterisico op de huidige portefeuille als het bedrijfseconomisch renterisico belangrijk. 

Treasury kaders​

Het treasurystatuut en het RFBB vormen de kaders van de treasuryfunctie. Zanders kan periodiek deze kaders opstellen, evalueren en indien nodig actualiseren. Op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving is het noodzakelijk om kaders bij te stellen en aan te passen waar nodig.


basic-image

Treasury trainingen

De treasury training van Zanders geeft medewerkers van wonicngcorporaties een compleet overzicht van alle relevante onderwerpen op het gebied van treasury en financiering bij woningcorporaties: van financieringsstrategie tot renterisicomanagement, DAEB en niet-DAEB financiering, liquiditeitsprognoses, cash management en de inrichting van uw treasuryorganisatie. De trainingen bieden een combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring die direct toepasbaar is in uw eigen praktijk. 

Klik hier voor een overzicht van aankomende trainingen.

basic-image

TREASURYnxt

Op basis van onze jarenlange ervaring in de publieke sector, heeft Zanders TREASURYnxt ontwikkeld: Een geïntegreerde oplossing voor contractbeheer, liquiditeitsprognose en meerjarenbegroting. Beheer leningen, derivaten en kredietfaciliteiten in één eenvoudige applicatie. Haal inzichten uit uw kasstromen en genereer eenvoudig nieuwe prognoses. Flexibele oplossing voor het meerjarenperspectief, inclusief scenario’s en schokken


Meer weten? We komen graag met u in contact.


Laatste inzichten

Lees al onze inzichten

This site is registered on wpml.org as a development site.