Fondsen Services

Fondsen Services

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Met de energietransitie, de zorg, het onderwijs, pensioenen, integratie, arbeidsparticipatie, data en privacy staat ons land voor veel maatschappelijke uitdagingen. De financiering hiervan vormt een cruciaal vraagstuk, waarbij de inzet van fondsen, vaak publiek geïnitieerd en gefinancierd, een deel van het antwoord bieden.

Met een kwalitatief hoogwaardige totaaloplossing ontzorgt Zanders fondsen die zijn opgericht om maatschappelijke doelen na te streven. Daarbij bieden wij ondersteuning bij de oprichting, uitvoering, impactmeting en evaluatie en alle specifieke onderdelen die hierbij van toepassing zijn. Waar nodig maken wij daarbij gebruik van de kennis en expertise van onze businesspartners.

Onze diensten

Wij leveren een totaaloplossing voor fondsmanagement en uitvoering hiervan. Hierbij ontzorgen wij u onder andere op het gebied van:

 • Management en uitvoering: het dagelijks beheer van het fonds, door het beschikbaar stellen van een fondsmanager.
 • Structuur: het opzetten van de (juridische) structuur van het fonds, business case en fondsdocumentatie.
 • Inrichtingen: het opzetten en uitrollen van governance, rapportages en systemen ten behoeve van fondsen.

Zanders is expert in het kwantificeren en beheersen van verschillende soorten (financiële) risico’s bij fondsen. Daarbij kunnen wij u helpen bij de onafhankelijke toetsing van beleid, procedures en maatregelen om fonds gerelateerde risico’s te signaleren en mitigeren. Zo bieden wij ondersteuning bij:

 • Risico-identificatie
 • Het formuleren van een risicostrategie
 • Het opstellen van een risicoraamwerk
 • Beheren en mitigeren van risico’s

Wij helpen u met het formuleren van het beleid en het opzetten van een treasury-organisatie. Dit doen wij op de volgende deelgebieden:

 • Treasury-organisatie en -beleid: De treasury-organisatie betreft de inrichting, de bemensing, de procedures en de systemen van de treasuryfunctie. Dit vormt de basis voor de uitvoering van gedegen treasurybeleid.
 • Treasury-ondersteuning: Treasury-ondersteuning betreft de continue ondersteuning bij uw treasurywerkzaamheden op een professioneel niveau, passend bij de laatste ontwikkelingen en regelgeving.
 • Werkkapitaal beheer: Continue ondersteuning bij het beheersen van de externe kasstromen en de liquiditeitspositie, zodat uw werkkapitaal  minimale aanvullende financiering nodig heeft.

Voor effectief management van een fonds is goede governance essentieel. Het gaat hierbij om het waarborgen van de onderlinge samenhang tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Met ruime expertise in het opzetten en implementeren van fondsen, adviseren en ondersteunen wij u bij de vier governance-deelprocessen:

 • Sturen: Contractueel vastleggen van afspraken over budgetten, prestaties en rapportages, afstemmen en vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Beheersen: Opstellen treasury-/beleggingsstatuut, inrichten risicomanagement, inrichten en uitvoeren van treasury en risicomanagement rapportages.
 • Verantwoorden: Aanleveren input ten behoeve van managementrapportages en jaarverslag, begeleiden van interne en externe accountantscontrole.
 • Toezicht houden: Stakeholdermanagement, borgen compliance met wet- en regelgeving.

Om de processen binnen het fonds te optimaliseren, biedt Zanders Inside specifieke tools.

 • TREASURYnxt: kasstromen, begroting, leningen en derivaten (meer informatie).
 • Risicomanagementtool: meten en managen van het risico in de portefeuille.
 • Ratingtool: biedt inzicht in het risicoprofiel van tegenpartijen op basis van de financiële informatie en kwalitatieve input.
 • Loan pricing: bepaling van marktconforme prijzen voor leningen en garanties.

Meer informatie vindt u vinden via Zanders Inside | Innovation in Treasury, Risk & Finance

De geld- en kapitaalmarkt biedt uiteenlopende mogelijkheden om financiering op te halen. Als onafhankelijke adviseur adviseren wij u bij het maken van de keuzes en begeleiden wij u gedurende het volledige financieringstraject. Hierbij kijken wij naar de kern van de businesscase, de uitgezette strategie en de interne en externe eisen die gesteld worden aan de financiering. Voor het beschikbaar krijgen van het fondsvermogen hanteren we een opzet die uitgaat van vier fases, te weten:

 • De businesscase-fase
 • De verkennings- en analyse fase
 • De termsheetfase
 • De documentatiefase

Om de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, willen wij u optimaal bedienen bij de inzet van publieke fondsen. Hierbij stellen wij klantbelang voorop. Onderdelen die buiten onze expertise liggen, worden samen met businesspartners ingevuld. Dit doen wij onder meer bij de uitwerking van verduurzaming, ESG-impactmeting, accounting, compliance, legal en tax.

Geïnteresseerd in
Fondsen Services?

Hendrik PonsEelco Doeleman
Neem contact op met Hendrik Pons of Eelco Doeleman voor meer informatie over Fondsen Services.